Regulamin

REGULAMIN

Freestyle Park (zwany dalej również Parkiem) powstał z myślą o osobach chcących podnieść poziom swojej sprawności fizycznej oraz umiejętności w zakresie ćwiczeń zwinnościowo-akrobatycznych oraz wszelkich odmianach sportów freestylowych. Korzystanie z naszego Parku, podobnie jak uprawianie innych form sportowych, może nieść ze sobą niebezpieczeństwo wystąpienia kontuzji i urazów. Celem zapewnienia jak największej satysfakcji oraz zminimalizowania niebezpieczeństwa podczas przebywania na teranie naszego Obiektu, stworzyliśmy niniejszy regulamin, z którym należy się zapoznać i do zapisów, którego należy się stosować jak również do poleceń personelu Parku.

1. Freestyle Parkiem zarządza firma FLOW z siedzibą w Chorzowie przy ulicy Stalowej 25.

2. Z Parku korzystać mogą wyłącznie osoby (dalej Użytkownik), które uiściły opłatę zgodnie z obowiązującym cennikiem, w godzinach otwarcia Parku oraz zostały przeszkolone indywidualnie lub grupowo przez personel Freestyle Parku. Fakt odbycia przeszkolenia w zakresie użytkowania sprzętów znajdujących się w Parku Użytkownik potwierdzi własnoręcznym podpisem na odpowiednim oświadczeniu.

3. Pobyt na terenie Parku oznacza znajomość oraz całkowitą akceptację niniejszego Regulaminu, potwierdzoną własnoręcznym podpisem lub w przypadku osób niepełnoletnich zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

4. Park jest obiektem sportowo- rekreacyjnym, przeznaczonym dla wszystkich chętnych Użytkowników. Z parku mogą korzystać osoby zwane dalej Użytkownikami:

• które ukończyły 18 lat – samodzielnie, na własną odpowiedzialność;

• które ukończyły 15 lat – pod opieką pełnoletniej osoby, na jej odpowiedzialność;

• które nie ukończyły 15 lat – pod bezpośrednią opieką rodziców/prawnych opiekunów, za wyjątkiem grup zorganizowanych (szkół, stowarzyszeń, klubów sportowych itp.) będących pod bezpośrednią opieką wskazanego opiekuna, trenera lub wychowawcy.

5. Dzieci i młodzież do 18 roku życia mogą korzystać z Obiektu wyłącznie pod stałą opieką rodzica, opiekuna prawnego lub w przypadku ich nieobecności – Trenera posiadającego zgodę władz Parku lub będącego pracownikiem Parku, posiadającego ich pisemną zgodę na udostępnionym przez Park FORMULARZU, w przypadku niedopełnienia formalności o których mowa, dzieci i młodzież nie zostaną dopuszczone do udziału w zajęciach na terenie Parku.

6. Osoby, u których wysiłek fizyczny może choćby potencjalnie powodować zagrożenie dla zdrowia i życia nie powinny w ogóle korzystać z Parku. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z Parku ze szczególną ostrożnością, po konsultacji ze swoim lekarzem.

7. Każdy użytkownik ćwiczy na terenie Freestyle Parku na własną i wyłączną odpowiedzialność, świadomy zagrożeń oraz własnych umiejętności, możliwości i stanu zdrowia. Ryzyko związane z amatorskim i wyczynowym uprawianiem sportu ponosi Użytkownik.

8. Użytkownik jest świadomy i akceptuje to, iż Park jest zwolniony z jakiejkolwiek odpowiedzialności za urazy, kontuzje i uszkodzenia ciała oraz ich skutki, powstałe na skutek korzystania i przebywania w Parku.

9. Użytkownik jest świadomy i akceptuje fakt, że Park nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i zniszczenia przedmiotów należących do osób korzystających z Parku.

10. Rodzice i opiekunowie prawni odpowiadają za wszelkie szkody na terenie Parku spowodowane przez Użytkownika, który nie ukończył 18 roku życia.

11. Chodzenie po konstrukcjach, przebywanie w strefie zjazdów oraz zeskoków z przeszkód jest ZABRONIONE.

12. Korzystanie z wszystkich urządzeń na terenie Parku musi odbywać się wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem i funkcją, przy zachowaniu szczególnej ostrożności. Zabrania się z korzystania z urządzeń zlokalizowanych w Parku niezgodnie z ich przeznaczeniem.

13. Personel Parku może czasowo ograniczyć wstęp do Parku ze względu na przekroczenie maksymalnej ilości osób korzystających lub w przypadku, gdy ilość osób korzystających stwarzałaby sytuację zagrożenia dla Użytkowników.

14. Do wejścia do strefy ćwiczeń, ćwiczący przygotowują się w szatniach i jedynie tam mogą pozostawić swoje ubrania, obuwie oraz inne rzeczy, za które Park nie ponosi odpowiedzialności.

15. Do strefy ćwiczeń wchodzimy w stroju sportowym, skarpetach, obuwiu gimnastycznym lub w czystym, zmiennym obuwiu sportowym

16. Nie wolno wnosić do stref ćwiczeń żadnych ostrych oraz luźnych przedmiotów, części garderoby i biżuterii mogących sprawiać trudności oraz stwarzać niebezpieczeństwo podczas ćwiczeń.

17. Podczas ćwiczeń i przebywania w strefie ćwiczeń kieszenie ubrań muszą być puste, nie wolno posiadać żadnych zbędnych przedmiotów oprócz przyborów i przyrządów zaakceptowanych przez personel Parku. Noszenie okularów i szkieł kontaktowych odbywa się na własne ryzyko Użytkownika.

18. Napoje należy pozostawić i spożywać wyłącznie w wyznaczonej strefie.

19. Przed rozpoczęciem ćwiczeń zaleca się wykonanie rozgrzewki.

20. Na terenie Obiektu zabrania się wszelkiego postępowania zagrażającego bezpieczeństwu własnemu i innych użytkowników oraz stanowi sanitarno-higienicznemu Obiektu, w szczególności:

a) wnoszenia i spożywania alkoholu,

b) palenia tytoniu i używania otwartego ognia,

c) posiadania i zażywania jakichkolwiek innych używek oraz substancji odurzających,

d) żucia gumy i spożywania innych pokarmów podczas ćwiczeń,

e) wnoszenia opakowań szklanych, puszek, ostrych narzędzi, broni oraz innych niebezpiecznych przedmiotów,

f) zaśmiecania i zanieczyszczania terenu Parku,

g) niszczenia urządzeń i wyposażenia Parku,

h) wprowadzania zwierząt, pojazdów oraz przedmiotów utrudniających komunikację w Parku i mogących zniszczyć nawierzchnię obiektu,

i) pozostawiania na urządzeniach jakichkolwiek przedmiotów i sprzętu,

j) prowadzenia działalności szkoleniowej i zarobkowej bez zgody kierownictwa Parku.

21. Osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych substancji zaburzających stan świadomości nie zostaną wpuszczone na teren Parku.

22. Wymaga się od korzystających z obiektu kulturalnego zachowania wobec innych użytkowników oraz zachowania maksymalnej ostrożności podczas ćwiczeń. Osoby przebywające na terenie obiektu i naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, w tym używające wulgaryzmów, stwarzające zagrożenie dla innych osób przebywających w Parku, a także osoby nie stosujące się do przepisów niniejszego regulaminu i do zaleceń personelu Parku mogą zostać usunięte z terenu obiektu, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania karnego i cywilnego.

23. Rzeczy znalezione na terenie Parku należy przekazać personelowi Parku. Rzeczy znalezione wydaje się po ich identyfikacji przez właściciela w okresie do trzech tygodni od daty ich znalezienia i oddania personelowi.

24. Przebywający na obiekcie muszą bezwzględnie stosować się do zapisów regulaminu oraz instrukcji i poleceń personelu Parku. Osoby łamiące zapisy regulaminu i lekceważące polecenia Personelu będą wypraszane z obiektu bez możliwości ubiegania się o zwrot kosztów i jakiegokolwiek odszkodowania z tego powodu.

25. W przypadku zauważenia niebezpiecznego zachowania innych użytkowników Obiektu, naruszenia regulaminu lub zaistniałego wypadku, należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie personel Parku.

Informacja O Przetwarzaniu Twoich Danych Osobowych
Niniejszym Informujemy Cię, Że Przetwarzamy Twoje Dane Osobowe.
Szczegóły Tego Dotyczące Znajdziesz Poniżej.
I. Administrator Danych Osobowych
Administratorem Twoich Danych Osobowych Jest Firma Handlowo Usługowa FLOW Michał Starzyński Z Siedzibą W Chorzowie. Możesz Się Z Nami Skontaktować W Następujący Sposób:
– Listowanie Na Adres: Ul. Stalowa 25, 41-500 Chorzów
– Telefonicznie: +48 32 706 10 82
II. Cele I Podstawy Przetwarzania
Twoje Dane Przetwarzamy W Następujących Celach I Na Następujących Podstawach:
W Celu Prowadzenia Marketingu Bezpośredniego Naszych Produktów I Usług Przy Użyciu Środków Nieelektronicznych, Co Jest Naszym Prawnie Uzasadnionym Interesem (Podstawa Z Art. 6 Ust. 1 Lit. F RODO),
W Celu Oferowania Naszych Produktów I Usług, W Tym Drogą Elektroniczną Na Podstawie Twojej Zgody (Podstawa Z Art. 6 Ust. 1 Lit. A RODO);
W Celu Zawarcia Umowy, Realizacji Usług W Związku Z Twoim Zainteresowaniem Naszą Ofertą (Podstawa Z Art. 6 Ust.1 Lit. B RODO);
W Celu Wykonania I Na Podstawie Zawartej Przez Ciebie Z Nami Umowy, Realizacji Usług, (Podstawa Z Art.6 Ust.1 Lit. B RODO) Oraz Na Podstawie Udzielonej Przez Ciebie Zgody (Podstawa Z Art. 6 Ust. 1 Lit. A RODO) ;
III. Kategorie Twoich Danych, Które Przetwarzamy
Będziemy Przetwarzać Następujące Kategorie Twoich Danych:
– Imię I Nazwisko,
– Nr Telefonu,
– Adres E-Mail,
– Adres Zamieszkania,
– Nr Dokumentu Tożsamości.
IV. Odbiorcy Danych
Twoje Dane Osobowe Możemy Udostępniać Następującym Kategoriom Podmiotów: Podwykonawcom, Czyli Podmiotom, Z Których Korzystamy Przy Ich Przetwarzaniu, Np. Firmom Księgowym, Marketingowym.
V. Przekazywanie Danych Do Państw Trzecich Lub Organizacji Międzynarodowych
Nie Przekazujemy Twoich Danych Poza Teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
VI. Okres Przechowywania Danych
1.              Twoje Dane Pozyskane W Celu Zawarcia Umowy, Realizacji Usług Przechowujemy Przez Okres Negocjowania Umowy.
2.              Twoje Dane Pozyskane W Związku Z Zawarciem Umowy, Realizacji Usług Przetwarzamy Do Zakończenia Realizacji Umowy Lub Upływu Okresu Przedawnienia Roszczeń.
3.              Twoje Dane Kontaktowe Pozyskane Dla Potrzeb Marketingu Bezpośredniego Naszych Produktów I Usług Przechowujemy Do Czasu, Aż Zgłosisz Sprzeciw Względem Ich Przetwarzania W Tym Celu, Cofniesz Zgodę, Jeśli Przetwarzaliśmy Je Na Podstawie Tzw. Zgody Marketingowej, Lub Sami Ustalimy, Że Się Zdezaktualizowały.
VII. Twoje Prawa:
Przysługuje Ci:
A) Prawo Dostępu Do Swoich Danych Oraz Otrzymania Ich Kopii
B) Prawo Do Sprostowania (Poprawiania) Swoich Danych
C) Prawo Do Usunięcia Danych
D) Ograniczenia Przetwarzania Danych
E) Prawo Do Wniesienia Sprzeciwu Wobec Przetwarzania Danych
F) Prawo Do Przenoszenia Danych
G) Prawo Do Wniesienia Skargi Do Organu Nadzorczego
H) Prawo Do Cofnięcia Zgody Na Przetwarzanie Danych Osobowych.

Wykorzystujemy Pliki Cookies – Dane Informatyczne, Pliki Tekstowe, Które Przechowywane Są W Urządzeniu Końcowym Użytkownika, Ułatwiające Korzystanie Ze Stron Internetowych Serwisu. Cookies Przechowywane Są Jedynie Na Dysku Twardym Użytkownika, Nie Zaś Na Naszym Serwerze I Są Wyłącznymi Informacjami Zbieranymi Przez Stronę. Użytkownik Może W Każdej Chwili Wyłączyć W Swojej Przeglądarce Opcję Przesyłania Cookies, Może To Jednak Mieć Wpływ Na Prawidłowe Funkcjonowanie Serwisu.

PAMIĘTAJ
NAWET PRZESTRZGANIE POWYŻSZYCH ZASAD NIE GWARANTUJE UNIKNIĘCIA URAZÓW!
NIE PRZECENIAJ SWOICH MOŻLIWOŚCI I NIE WYKONUJ AKROBACJI BEZ SPORTOWEGO PRZYGOTOWANIA!

NUMER KONTA: 83 1050 1214 1000 0091 1804 8181
IBAN: PL 83 1050 1214 1000 0091 1804 8181
KOD BIC SWIFT: INGBPLPW
WŁAŚCICIEL RACHUNKU: Firma Handlowo Usługowa FLOW Michał Starzyński

PLIKI DO POBRANIA

image
https://freestylepark.pl/wp-content/themes/hazel/
https://freestylepark.pl/
#b8b8b8
style1
paged
Ładownie...
/home/fhuflow2/domains/freestylepark.pl/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
on
off